نام و نام خانوادگیسمت تجارب و سوابقعکس
منصور جلایرسرپرست وعضو هیئت مدیره
علیرضا واحدیرئیس هیئت مدیره
محمود اسماعیلیعضو هیئت مدیره
عضو هیئت مدیره