بیانیه ماموریت شرکت کلرپارس


" فعـالیت در صنایع کلر آلکالی با بهره گیری از تکنولوژی روز با عـوارض کمتر زیست محیطی برای عرضه در بـازارهـای داخلی و خـارجی در راستـای تامیـن رضایت ذینفعـان و مطرح شدن بعنوان یکی از دو شرکت اصلی صنعت کلرآلکالی کشور"

چشم انداز شرکت کلرپارس


" پیشرو در صنعت کلرآلکالی با رویکرد سبز در منطقه"